Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này ("Thỏa thuận") đưa ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng của chúng ta trang web ("Trang web" hoặc "Dịch vụ") và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào có liên quan của nó (gọi chung là "Dịch vụ"). Thỏa thuận này ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn") và nhà điều hành Trang web này ("Nhà điều hành", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các điều khoản "Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn" sẽ tham khảo đối với thực thể như vậy. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được chấp nhận Thỏa thuận này và không được truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Thỏa thuận này là hợp đồng giữa bạn và Nhà điều hành, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không phải do bạn ký, đồng thời nó điều chỉnh việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn.

Tài khoản và tư cách thành viên

Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ và bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn từ 21 tuổi trở lên. Nếu bạn tạo một tài khoản trên Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến tài khoản đó. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát và xem xét các tài khoản mới trước khi bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Việc cung cấp thông tin liên hệ sai dưới bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do hậu quả của những hành vi hoặc thiếu sót đó. Chúng tôi có thể tạm ngừng, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc hành vi hoặc nội dung của bạn có xu hướng làm tổn hại đến danh tiếng và thiện chí của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa tài khoản của bạn vì những lý do nêu trên, bạn không thể đăng ký lại Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chặn địa chỉ email và địa chỉ giao thức Internet của bạn để ngăn không cho đăng ký thêm.

Nội dung người lớn

Xin lưu ý rằng có thể có một số nội dung dành cho người lớn hoặc người trưởng thành có sẵn trên Trang web. Khi có nội dung dành cho người lớn hoặc người lớn, các cá nhân dưới 21 tuổi hoặc không được phép truy cập nội dung đó theo luật của bất kỳ khu vực tài phán hiện hành nào không được truy cập nội dung đó. Nếu chúng tôi biết rằng bất kỳ ai dưới 21 tuổi tìm cách thực hiện giao dịch thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đã được xác minh, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em năm 1998 ("COPPA"). Một số khu vực nhất định của Trang web và Dịch vụ có thể không dành cho trẻ em dưới 21 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào.

Liên kết đến các tài nguyên khác

Mặc dù Trang web và Dịch vụ có thể liên kết với các tài nguyên khác (chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, v.v.), chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp ngụ ý bất kỳ sự chấp thuận, liên kết, tài trợ, chứng thực hoặc liên kết nào với bất kỳ tài nguyên được liên kết nào, trừ khi được nêu cụ thể ở đây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá, và chúng tôi không đảm bảo cung cấp của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào hoặc nội dung tài nguyên của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các hành động, sản phẩm, dịch vụ và nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố pháp lý và các điều kiện sử dụng khác của bất kỳ tài nguyên nào mà bạn truy cập thông qua liên kết trên Trang web và Dịch vụ. Việc bạn liên kết với bất kỳ tài nguyên ngoài trang web nào khác là rủi ro của riêng bạn.

Sử dụng bị cấm

Ngoài các điều khoản khác được quy định trong Thỏa thuận, bạn bị cấm sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc Nội dung: (a) cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh địa phương nào của quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Trang web và Dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc Internet; (h) để gửi thư rác, phish, dược phẩm, lý do, thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc đánh lừa; (i) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (j) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Trang web và Dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn do vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

Quyền sở hữu trí tuệ

"Quyền Sở hữu Trí tuệ" có nghĩa là tất cả các quyền hiện tại và tương lai được quy định bởi luật pháp, thông luật hoặc vốn chủ sở hữu liên quan hoặc liên quan đến bất kỳ bản quyền và quyền liên quan nào, nhãn hiệu, thiết kế, bằng sáng chế, phát minh, thiện chí và quyền khởi kiện, quyền đối với sáng chế, quyền sử dụng và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm tất cả các ứng dụng và quyền đăng ký và được cấp, quyền yêu cầu quyền ưu tiên, các quyền đó và tất cả các quyền hoặc hình thức tương tự hoặc tương tự của bảo vệ và bất kỳ kết quả nào khác của hoạt động trí tuệ tồn tại hoặc sẽ tồn tại hiện tại hoặc trong tương lai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thỏa thuận này không chuyển giao cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Nhà điều hành hoặc các bên thứ ba, và tất cả các quyền, chức danh và lợi ích trong và đối với tài sản đó sẽ chỉ được duy trì (như giữa các bên) với Nhà điều hành. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng liên quan đến Trang web và Dịch vụ, đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nhà điều hành hoặc người cấp phép của Nhà điều hành. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Trang web và Dịch vụ có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Nhà điều hành hoặc bên thứ ba.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Nhà điều hành, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp hoặc người cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ người nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt, bao che hoặc do hậu quả nào ( bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, doanh thu, doanh số, lợi thế thương mại, việc sử dụng nội dung, ảnh hưởng đến kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất cơ hội kinh doanh) do bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý gây ra, , hợp đồng, tra tấn, bảo hành, vi phạm nghĩa vụ theo luật định, sơ suất hoặc cách khác, ngay cả khi bên chịu trách nhiệm đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hoặc có thể thấy trước những thiệt hại đó. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trách nhiệm tổng hợp của Nhà điều hành và các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép liên quan đến các dịch vụ sẽ được giới hạn ở số tiền lớn hơn một đô la hoặc bất kỳ số tiền nào thực sự được thanh toán bằng tiền mặt bằng bạn với Nhà điều hành trong khoảng thời gian một tháng trước khi sự kiện hoặc sự kiện đầu tiên phát sinh trách nhiệm pháp lý đó. Các giới hạn và loại trừ cũng được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không bồi thường đầy đủ cho bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà điều hành và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép của Nhà điều hành vô hại khỏi và chống lại bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ các cáo buộc, khiếu nại, hành động, tranh chấp hoặc yêu cầu của bên thứ ba được khẳng định chống lại bất kỳ trường hợp nào trong số đó do hoặc liên quan đến Nội dung của bạn, việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ hành vi sai trái cố ý nào từ phía bạn.

Tính hiệu lực từng phần

Tất cả các quyền và hạn chế trong Thỏa thuận này có thể được thực hiện và sẽ chỉ được áp dụng và ràng buộc trong trường hợp chúng không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào và được giới hạn ở mức độ cần thiết để chúng không làm cho Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ bị tòa án có thẩm quyền coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì ý định của các bên rằng các điều khoản hoặc phần còn lại của chúng sẽ cấu thành thỏa thuận của họ đối với đối tượng của hợp đồng này, và tất cả các điều khoản hoặc phần còn lại của chúng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Giải quyết tranh chấp

Việc hình thành, giải thích và thực hiện Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật nội dung và thủ tục của Costa Rica mà không liên quan đến các quy tắc của Thỏa thuận này về xung đột hoặc lựa chọn luật và, trong phạm vi áp dụng, luật của Costa Rica. Quyền tài phán và địa điểm duy nhất cho các hành động liên quan đến chủ đề của tài liệu này sẽ là các tòa án đặt tại Costa Rica và bạn tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền được xét xử bồi thẩm đoàn trong bất kỳ thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không áp dụng cho Hiệp định này.

Các thay đổi và sửa đổi


Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Thỏa thuận này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận các điều khoản này


Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Thỏa thuận này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Thỏa thuận này, bạn có thể gửi email tới chúng ta.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 4 năm 2021

Terms and conditions

These terms and conditions ("Agreement") set forth the general terms and conditions of your use of our website ("Website" or "Service") and any of its related products and services (collectively, "Services"). This Agreement is legally binding between you ("User", "you" or "your") and this Website operator ("Operator", "we", "us" or "our"). By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. If you are entering into this Agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this Agreement, in which case the terms "User", "you" or "your" shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this Agreement, you must not accept this Agreement and may not access and use the Website and Services. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and the Operator, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

Accounts and membership

You must be at least 21 years of age to use the Website and Services. By using the Website and Services and by agreeing to this Agreement you warrant and represent that you are at least 21 years of age. If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may, but have no obligation to, monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

Adult content

Please be aware that there may be certain adult or mature content available on the Website. Where there is mature or adult content, individuals who are less than 21 years of age or are not permitted to access such content under the laws of any applicable jurisdiction may not access such content. If we learn that anyone under the age of 21 seeks to conduct a transaction through the Services, we will require verified parental consent, in accordance with the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ("COPPA"). Certain areas of the Website and Services may not be available to children under 21 under any circumstances.

Links to other resources

Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website and Services. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

Prohibited uses

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Website and Services or Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Website and Services, third party products and services, or the Internet; (h) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (i) for any obscene or immoral purpose; or (j) to interfere with or circumvent the security features of the Website and Services, third party products and services, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Website and Services for violating any of the prohibited uses.

Intellectual property rights

"Intellectual Property Rights" means all present and future rights conferred by statute, common law or equity in or in relation to any copyright and related rights, trademarks, designs, patents, inventions, goodwill and the right to sue for passing off, rights to inventions, rights to use, and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection and any other results of intellectual activity which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world. This Agreement does not transfer to you any intellectual property owned by the Operator or third parties, and all rights, titles, and interests in and to such property will remain (as between the parties) solely with the Operator. All trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services, are trademarks or registered trademarks of the Operator or its licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website and Services grants you no right or license to reproduce or otherwise use any of the Operator or third party trademarks.

Limitation of liability

To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will the Operator, its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use of content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if the liable party has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of the Operator and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors relating to the services will be limited to an amount greater of one dollar or any amounts actually paid in cash by you to the Operator for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.

Indemnification

You agree to indemnify and hold the Operator and its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers and licensors harmless from and against any liabilities, losses, damages or costs, including reasonable attorneys' fees, incurred in connection with or arising from any third party allegations, claims, actions, disputes, or demands asserted against any of them as a result of or relating to your Content, your use of the Website and Services or any willful misconduct on your part.

Severability

All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.

Dispute resolution

The formation, interpretation, and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of Costa Rica without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of Costa Rica. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the courts located in Costa Rica, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts. You hereby waive any right to a jury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Agreement or its terms relating to the Website and Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Agreement on the Website. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website and Services after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of these terms

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services. 

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Agreement or wish to contact us concerning any matter relating to it, you may send an email to us.

This document was last updated on April 22, 2021